Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Finalitzat el termini per a la presentació de candidatures

El dilluns dia 15 de març va acabar el termini per a la presentació de candidatures a la junta directiva de la Societat d’Onomàstica. La secretaria de la SdO ha rebut una sola candidatura, conformada pels socis següents:
Candidatura número 1

President: Josep M. Albaigès Olivart
Secretari General: Joan Tort Donada
Vocals:
Cosme Aguiló Adrover
Santiago Arbós Gabarró
Vicenç Biete Farré
Fèlix Bruguera Ligero
Emili Casanova Herrero
Ventura Castellvell Díez
Antoni Jaquemot Ballarín
Albert Manent Segimon
Joan Peytaví Deixona
Miquel Salvadó Jassans
Moisès Selfa Sastre
Albert Turull Rubinat

Presentada la nova edició del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya

El proppassat 23 de febrer a les set del vespre es va presentar a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) la nova edició del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Cata­lunya. A l’acte hi van assistir el vicepresident de la Generalitat de Cata­lunya, Josep lluís Carod Rovira, i el president de l’IEC, Salvador Giner.
 
Alguns mitjans de comu­nicació visuals es van fer ressò d’aquesta presen­tació. Com a novetat han subratllat so­bretot la intro­ducció de la trans­cripció fonètica dels topò­nims.
 
Vegeu-ne el vídeo que recull la notícia que va oferir TV3 de la presentació del Nomenclàtor (a la carta a la pàgina web de Televisió de Catalunya), on hi podeu escoltar l’entrevista a Josep Moran, director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC.
 http://www.tv3.cat/videos/2733770/La-pronuncia-correcta-dels-pobles

Convocatòria d’eleccions a la junta de la Societat d’Onomàstica

Convocatòria d’eleccions a la presidència de la junta directiva de la Societat d’Onomàstica
Segons l’acord de l’Assemblea General Extraordinària de 10 de juliol de 2009, en què es van aprovar els nous estatuts de la SdO, i registrats aquests pel Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior, es convoquen eleccions per als càrrecs de la junta directiva. D’acord amb l’art. 16 dels esmentats estatuts:
1.       Els candidats poden presentar la seva candidatura per escrit abans del 15 de març de 2010 a la Secretaria de la Societat.
2.       Tots els socis de la Societat tenen dret a presentar-se a les eleccions si compleixen les condicions establertes en aquesta convocatòria.
3.       Les candidatures poden ser individuals o estar formades per una llista amb un màxim de 16 socis, indicant almenys qui ocuparia el càrrec de president i secretari general.
4.       Les candidatures han de comptar amb un aval de deu socis.
5.       S’avisarà als candidats per escrit de l’admissió de la seva candidatura.
6.       Les eleccions seran el dia 16 d’abril de 2010.
Tots els socis tenen dret a vot. El vot a les eleccions de junta directiva és lliure i secret. Segons l’article 11 del Reglament de la SdO:
1.       Es podrà exercir aquets dret de forma presencial el dia establert per a aquest efecte a la seu social de la Societat d’Onomàstica o per correu.
2.       Els socis que ho desitgin podran votar per correu fins al dia 16 d’abril de 2010. S’enviaran les paperetes de vot juntament amb les candidatures, que també es podran descarregar del web de la Societat. Les paperetes s’hauran d’enviar a la seu social de la Societat (Diputació, 276, pral., 08009, Barcelona) dins un sobre tancat que s’introduirà dins d’un altre sobre amb la fotocòpia del DNI i on hi haurà de dir “Votacions per a la Junta Directiva”.
Calendari electoral
          Convocatòria d’eleccions: 17 de febrer de 2010
          Termini per a la presentació de candidatures: 15 de març
          Proclamació de candidats: 22 de març
          Termini per al vot per correu: 16 d’abril de 2010.
          Dia de les votacions: 16 d’abril de 2010  de 17 a 19 hores a la seu social d’Òmnium Cultural (Diputació, 276, Pral. 1, Barcelona).
 
 
EL PRESIDENT DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA

 
Article 16 dels estatuts de la SdO.
Els membres de la Societat que vulguin optar a qualsevol càrrec de la Junta Directiva hauran de presentar les seves candidatures acompanyades de l’aval de deu socis. La Junta fixarà el termini de presentacions, donarà als socis tota la informació sobre els candidats i convocarà els socis a participar en les eleccions.
Les candidatures poden ser lliures per a qualsevol càrrec o en llista tancada, que inclourà obligatòriament els noms dels candidats a President i a Secretari General. En aquest cas, s’entendrà que un vot per a la llista equival a un per a cada un dels seus components.
Els socis hauran de votar de forma presencial en Assemblea General Extraordinària convocada expressament per a aquestes eleccions o podran exercir el vot per correu.
Resultaran elegits automàticament per a cada càrrec els qui hagin tret més vots. Si algun càrrec no quedés cobert el decidirà la Junta formada entre els seus components mitjançant votació.
 
Article 11 del reglament intern de la SdO. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà mitjançant sufragi lliure i secret.
Els socis que desitgin votar per correu podran fer-ho d’acord amb les disposicions de la Junta Directiva. Se’ls enviarà una butlleta, que un cop complimentada hauran d’introduir en un sobre. Aquest, un cop clos, s’introduirà juntament amb una còpia del seu DNI en un sobre major, a l’exterior del qual s’indicarà “Votacions per a la Junta Directiva”, juntament amb el nom del votant i la seva signatura, i s’enviarà a la Secretaria de la Societat, de manera que hi sigui abans del dia de l’Assemblea de la votació general. Els sobres seran oberts en presència del Secretari General i dos testimonis.
 

 

El Gabinet d’Onomàstica fa una crida a la presentació de comunicacions

El Gabinet d’Onomàstica informa que el termini de presentació de ponències i comunicacions per a la XXIII Jornada d’antroponímia i toponímia serà obert fins al dia 26 de febrer.
Les podeu presentar per correu electrònic a l’adreça següent: sl.ono@uib.cat .O per correu ordinari, a: 
 
Gabinet d’Onomàstica
Edifici Ramon Llull Campus universitari
Carretera de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
 
Tel.: 971 17 27 17, de 9 a 14 h.
 
 
Cal enviar al Gabinet d’Onomàstica (sl.ono@uib.cat) el títol, juntament amb un resum (d’un màxim de 200 paraules) de la comunicació que es presentarà.
 
Informació General
Bases per a la presentació de comunicacions
 
 
 

S’aprova el canvi de denominació Sant Joan de l’Ènova per la forma Sant Joanet

L’Ajuntament de Sant Joan de l’Ènova, en la sessió del dia 29 d’octubre de 2008, va decidir sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Sant Joanet (Ribera Alta).  I el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 18 de desembre de 2009, va acordar informar favorablement sobre el canvi de denominació proposat.
 
DECRET 26/2010, de 29 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Sant Joan de l’Ènova per la forma exclusiva en valencià de Sant Joanet.

Aprovada la llei d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies d’Aragó

Les Corts d’Aragó han aprovat la Llei 10/2009, de 22 de desembre, d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies d’Aragó. (Butlletí Oficial d’Aragó núm. 252, de 30 de desembre)
La Llei reconeix determinats drets als parlants de les llengües aragonesa i catalana a les zones d’utilització històrica predominant d’aquestes llengües, i en preveu  la  promoció en determinats àmbits. La Llei també preveu la creació del Consell Superior de les Llengües d’Aragó i dels organismes que constitueixen l’autoritat lingüística d’aquestes llengües.
 
Els articles 33 i 34 fan referència a Toponímia i Antroponímia, respectivament.
 
Artículo 33.-Toponimia.
1. En las zonas de utilización histórica predominante de las lenguas propias, la denominación oficial de los topónimos será única, la tradicionalmente usada en el territorio, sin perjuicio de lo que establezca la legislación aragonesa de Administración Local, tanto en relación a los municipios como a las comarcas.
2. Corresponde al Departamento del Gobierno de Aragón competente en política lingüística, oído el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón y la respectiva autoridad lingüística, determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma, así como los nombres oficiales de los territorios, los núcleos de población y las vías interurbanas.
3. Las vías urbanas contarán con una denominación única, cuya determinación corresponde a los municipios.
Artículo 34.-Antroponimia.
1. Se reconoce el derecho al uso de las lenguas propias de Aragón en los nombres y apellidos, que podrán ser inscritos en el Registro Civil en las mismas.
2. Cualquier persona, desde que cumpla los catorce años, podrá solicitar, sin necesidad de asistencia, la sustitución de su nombre propio o de sus apellidos por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas propias de Aragón.
 

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el projecte de llei de l’aranès

La llei desenvolupa l’oficialitat de l’aranès a Catalunya i en preveu la protecció, l’ús, la difusió i el coneixement.
El text també garanteix l’ús de l’aranès davant de totes les administracions de l’Aran i d’arreu de Catalunya.
 
En el Capítol III, sobre Onomàstica, s’hi inclouen dos articles: l’art. 11 sobre Toponímia, i l’art. 12, sobre antroponímia.
Article 11. Toponímia
1.Els topònims de l’Aran tenen com a única forma oficial l’aranesa.
2. El Conselh Generau és membre nat dels organismes competents en matèria de toponímia a Catalunya.
3. La determinació de la denominació dels municipis aranesos es regeix per la legislació de règim local, que ha de preveure la participació del Conselh Generau en els procediments corresponents.
4. La determinació del nom de les vies urbanes i dels nuclis de població de tota mena correspon als ajuntaments aranesos. El Conselh Generau ha de participar en els procediments relatius a la determinació de les noms de les vies interurbanes que transcorrin íntegrament per l’Aran.
 Article 12. Antroponímia
1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a utilitzar la forma normativament correcta en aranès de llurs noms i cognoms.
2. Les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correcta en aranès de llurs noms i cognoms en el Registre Civil, per la simple manifestació de la persona interessada, en els termes previstos per la legislació vigent.
 
Més informació a web de la Generalitat.

La I Jornada d’Onomàstica de la SdO se celebrarà a Lloret de Mar (la Selva)

La Jornada d’Onomàstica de la SdO se celebrarà el proper mes d’octubre a la comarca de la Selva. S’organitza conjuntament amb el Centre d’Estudis Selvatans i tindrà la seu a Lloret de Mar. Els propers mesos s’enviarà la primera circular
 
Organitza
Societat d’Onomàstica
Centre d’Estudis Selvatans
 
Patrocina
Ajuntament de Lloret de Mar (la Selva)
Patronat Francesc Eiximenis. Diputació de Girona
Institut Ramon Muntaner
 
Col·labora
Universitat de Girona
Arxiu Comarcal de la Selva
Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar
 

TERMINÀLIA fa una crida per a la presentació d’articles

Terminàlia, la nova revista de la Societat Catalana de Terminologia, fa una crida per a la presentació d’articles per als núm. 1 i 2.
TERMINÀLIA és una revista oberta, de periodicitat semestral, que pretén cobrir un espai natural d’intercanvi d’idees i d’actualització informativa en terminologia i àmbits afins. Les propostes enviades, redactades en català, anglès, espanyol o francès i seran avaluades per revisors externs.
terminalia@iec.cat

Per saber-ne més, premeu aquí.
 

Back To Top