Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Creada la Comissió de Toponímia de les Illes Balears

Es crea la Comissió de Toponímia de les Illes Balears, segons el Decret 36/2011, de 15 d’abril de 2011.
 
“La toponímia de les Illes Balears és un patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar com a part del patrimoni lingüístic i cultural de les Illes Balears, ja que és un vehicle d’informació sobre la nostra llengua, la nostra història i geografia, i constitueix un pilar fonamental de les senyes d’identitat cultural del nostre país.”
 
Així  comença el decret per a la creació de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears que estarà integrada per un nombre no superior a 19 membres representants de les institucions següents: Direcció general de Política Lingüística, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, Departament de Ciències de la Terra de la UIB, Govern de les Illes Balears (competent en matèria de cartografia), Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular d’Eivissa, Consell de Formentera, Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears (CTAL), Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, Laboratori de Sistemes d’Informació Geogràfica de la Universitat de les Illes Balears, Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) i els experts en toponímia que es vulguin designar.
 
Les funcions de la Comissió són:
 
a) Elaborar la proposta dels nomenclàtors georeferenciats de la toponímia oficial de les Illes Balears destinats a la cartografia bàsica de les Illes que s’estimin necessaris.
b) Fixar els criteris per a l’ús i la representació de la toponímia en la cartografia oficial de les Illes Balears.
c) Assessorar les administracions públiques de les Illes Balears sobre la necessitat i les prioritats respecte a la recollida, l’estudi i la recuperació dels topònims
d) Impulsar els estudis i els treballs tècnics necessaris destinats al coneixement, la correcció i la recuperació dels topònims de les Illes Balears.
e) Impulsar les mesures necessàries perquè en tota la cartografia oficial i la privada i en totes les publicacions de referència, guies de viatge i de navegació, llibres de text, pàgines web i altres obres similars, i també en la retolació, la denominació dels topònims s’ajusti a la que figuri en els nomenclàtors de la toponímia de les Illes Balears.
f) Elevar al Consell de Govern la proposta de nomenclàtors perquè l’aprovi. Els criteris de normativització toponímica adoptats en l’elaboració dels  nomenclàtors són els fixats per la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la UIB.
 
Consulteu el Butlletí Oficial.

Back To Top