skip to Main Content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

«Inventaris onomàstics als Països Catalans. Estat de la qüestió» Conferència a càrrec de Pere Navarro Gómez

Resum: Els inventaris onomàstics municipals integrals recullen els topònims i els antropònims tant actuals com pretèrits d’una localitat concreta amb l’objectiu de salvaguardar el patrimoni immaterial que representen els noms de lloc i de persona d’un territori lligat a una comunitat humana concreta. Els inventaris integrals se serveixen tant de fonts orals —a través del treball de camp amb els informants—, com de la consulta de documentació manuscrita o impresa.

Des de la primera monografia onomàstica duta a terme a casa nostra —la de Sant Pere de Ribes, 1936, de Cristòfor Cardús— fins a la darrera —la de la Torre de l’Espanyol, 2020, de Sílvia Veà—, es comptabilitzen més de dues-centes monografies onomàstiques municipals arreu dels territoris de llengua catalana.

Les dues zones que sobresurten amb un nombre d’inventaris onomàstics municipals publicats són les del Vallès Oriental i del Camp de Tarragona i el Priorat. A dia d’avui, tots els territoris compten amb monografies onomàstiques municipals, des de l’Alguer fins a la Franja d’Aragó, i des de la Catalunya del Nord fins al sud del País Valencià.

“Els prenoms catalans, entre la tradició antroponímica i la innovació onomàstica”, conferència a càrrec d’Albert Turull

dimecres, 26 de maig

16-17.30 hores.

Resum: Es tracta d’oferir un panorama global de l’evolució històrica i de la realitat actual d’un dels tipus bàsics de noms personals o antropònims: els prenoms (també anomenats per tradició noms de fontsde pilade baptisme, etc.). Això inclou una tipologia lingüística tant de caire semàntic (noms transparents i noms opacs, etc.) com de caire morfolèxic (noms simples, noms composts, noms derivats), i naturalment una visió històrica (etimologia i significats originaris dels prenoms, segons els estrats historicoculturals que fan al cas), però igualment una visió de caire pragmàtic: origen, expansió i evolució de les modes antroponímiques, l’equilibri (o el desequilibri) entre els noms històrics i els de difusió recent, entre els noms locals i els exòtics, sense descuidar l’actualitat dels hipocorístics normalitzats, dels noms creats ex novo, dels adaptats des d’altres llengües o altres àmbits (inclosa la toponímia), dels ambigus (quant a la filiació lingüística o quant a gènere), etc., sempre en referència als prenoms actualment en circulació dins l’àmbit lingüístic català.

Back To Top