Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Primer Congrés Toponomasticon Hispaniae: interterritorialitat i interdisciplinarietat

La toponímia és un bé patrimonial protegit per la UNESCO, com a testimoni de la realitat històrica i cultural, i els noms de lloc són una font inesgotable de dades sobre la geografia, geologia, botànica, fauna, hidrologia, creences populars, religió, llengua i etnologia. Els topònims són noms propis que sovint descriuen trets naturals i culturals d’un paisatge i que se solen fossilitzar en el temps. La perspectiva diacrònica que ofereixen alguns permet reconstituir virtualment una part dels elements naturals i culturals de paisatges desapareguts. A més, tenen un valor referencial, ja que designen llocs i els distingeixen entre si. També tenen un valor identitari, ja que els habitants d’un lloc se senten afectivament vinculats al lloc de residència i, per tant, al nom que el designa. La toponímia és, per tant, un terreny interdisciplinari on es donen la mà diverses disciplines i metodologies. Així es pretén posar de manifest en aquest “Primer Congrés Toponomasticon Hispaniae: interterritorialitat i interdisciplinarietat”, per deixar constància que la Toponímia és una ciència actual i amb futur. L’objectiu és reunir investigadors amb experiència en l’estudi científic de la toponímia, perquè, amb les seves contribucions, quedi fora de tot dubte la necessitat de conservar i investigar el patrimoni toponímic hispànic, que abasta territoris molt diferents i reflecteix diferents realitats lingüístiques.

Informació: http://www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat/en/programme/Special-strands-2022/#collapse-ea12a64b-cb8c-11e7-aa16-005056ac003d-2

Inscripcions: http://www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat/en/imm-call/Call-for-papers/

Back To Top