Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica: Crida a la participació activa

La Societat d’Onomàstica posa en marxa el procés d’edició d’Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica, revista acadèmica en suport digital dedicada a l’estudi dels noms, en el sentit més ampli de l’expressió. Al consell de redacció de la revista ens hem proposat la data de setembre de 2015 com a horitzó per a la sortida al carrer del primer número, i fem des d’aquí una crida a tots els interessats a fer-nos arribar, a partir d’ara, els seus originals (i, per al primer número, abans del proper 30 d’abril).

La revista s’adreça a tots els interessats i estudiosos de l’onomàstica, tant vinculats a institucions acadèmiques, com professionals, com autodidactes, i vol ser, per a tot aquest col·lectiu, una eina útil d’intercomunicació i un canal efectiu de difusió de tota mena de recerques relacionades amb aquest camp del coneixement, més enllà de les limitacions derivades de la diversitat de llengües, de la multiplicitat de parcel·les científiques i de la profusió d’escales i de contextos geogràfics. La premissa de partida és que el nom és, en si mateix, un concepte interdisciplinari i que, potencialment, el seu ús és obert i pot arribar a ser objecte d’estudi des de qualsevol branca de la ciència si hi ha una voluntat expressa de posar-la en relació amb la perspectiva de l’onomàstica.

Conscients de l’abast potencialment multitemàtic i totalitzador de l’onomàstica, pensem que és coherent que la revista tingui, també, la màxima obertura de mires possible des del punt de vista lingüístic. Per tant, tot i partir del català com a llengua base de la publicació, admet també originals escrits en qualsevol llengua romànica, a més de l’anglès i l’alemany.

Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica és previst que tingui una periodicitat anual, per bé que un mateix número pot constar d’un sol volum o més d’un. Tant des del punt de vista formal com dels continguts, és voluntat del consell de redacció que la revista assoleixi els estàndards exigits per arribar a ser considerada com una publicació científica de qualitat. A l’efecte, a més de constituir un consell assessor que pugui vetllar per la idoneïtat i el rigor de la publicació a tres escales (local, nacional i internacional), estableix com a principi que els originals siguin revisats per dos experts anònims.

Aquesta crida és, doncs, alhora, una declaració d’intencions explícita per part del consell de redacció i la junta directiva de la Societat d’Onomàstica en el sentit de posar en marxa el projecte de revista que fa uns anys vam començar a covar, i una invitació, oberta i il·lusionada, a la participació activa en aquest projecte; tant per part dels socis com també de les persones que, sense ser-ho, comparteixen l’ideari i els principis en pro de l’onomàstica que animen la nostra Societat.

Back To Top