Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

L’Avantprojecte de llei de l’aranès, sotmès a informació pública, conté un capítol sobre Onomàstica

L’Avantprojecte de llei de l’aranès se sotmet a informació pública (Edicte publicat al DOGC núm. 5512, de 24/11/2009) i després serà sotmès a l’aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya. El període d’informació pública acaba el 12 de desembre de 2009.
L’objecte de la llei és la protecció de l’aranès, el foment del seu ús, difusió i coneixement i la regulació del seu ús oficial.
En el Capítol III, sobre Onomàstica, s’hi inclouen dos articles: l’art. 11 sobre Toponímia, i l’art. 12, sobre antroponímia.
 
Article 11. Toponímia
1.Els topònims de l’Aran tenen com a única forma oficial l’aranesa.
2. El Conselh Generau és membre nat dels organismes competents en matèria de toponímia a Catalunya.

3. La determinació de la denominació dels municipis aranesos es regeix per la legislació de règim local, que ha de preveure la participació del Conselh Generau en els procediments corresponents.
4. La determinació del nom de les vies urbanes i dels nuclis de població de tota mena correspon als ajuntaments aranesos. El Conselh Generau ha de participar en els procediments relatius a la determinació de les noms de les vies interurbanes que transcorrin íntegrament per l’Aran.
 
Article 12. Antroponímia
1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a utilitzar la forma normativament correcta en aranès de llurs noms i cognoms.
2. Les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correcta en aranès de llurs noms i cognoms en el Registre Civil, per la simple manifestació de la persona interessada, en els termes previstos per la legislació vigent.
 

Back To Top