Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

L’ajuntament de Maó aprova el topònim Maó-Mahón

La nova denominació haurà de comptar amb l’aval del Consell de Menorca. Vegeu aquesta notícia a dbalears.cat: http://dbalears.cat/actualitat/balears/ajuntament-aprova-toponim-mao-mahon.html
 

Aquesta modificació es basa en la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), la disposició final primera de la qual disposa:
5. Es modifica l’article 14, que queda amb la redacció següent:
‘1. Els topònims de les Illes Balears poden tenir com a forma oficial la catalana o la castellana i la catalana conjuntament.
2. Amb l’acord previ del ple de l’ajuntament corresponent, el consell insular respectiu, amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, ha de determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de  comunicació interurbanes en general i topònims de la comunitat autònoma.
Els noms de les vies urbanes, els han de determinar els ajuntaments corresponents, també amb l’assessorament esmentat, i han de donar preferència a la toponímia popular tradicional i als elements culturals autòctons.
3. Aquestes denominacions són legals a tots els efectes i la retolació ha de concordar amb qualsevol de les formes oficials. El Govern de la comunitat autònoma ha de reglamentar la normalització de la retolació pública, respectant, en tots els casos, les normes internacionals que l’Estat hagi subscrit.’

 

 

 Consulteu aquesta llei http://boib.caib.es/pdf/2012106/mp29.pdf

Back To Top