Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el projecte de llei de l’aranès

La llei desenvolupa l’oficialitat de l’aranès a Catalunya i en preveu la protecció, l’ús, la difusió i el coneixement.
El text també garanteix l’ús de l’aranès davant de totes les administracions de l’Aran i d’arreu de Catalunya.
 
En el Capítol III, sobre Onomàstica, s’hi inclouen dos articles: l’art. 11 sobre Toponímia, i l’art. 12, sobre antroponímia.
Article 11. Toponímia
1.Els topònims de l’Aran tenen com a única forma oficial l’aranesa.
2. El Conselh Generau és membre nat dels organismes competents en matèria de toponímia a Catalunya.
3. La determinació de la denominació dels municipis aranesos es regeix per la legislació de règim local, que ha de preveure la participació del Conselh Generau en els procediments corresponents.
4. La determinació del nom de les vies urbanes i dels nuclis de població de tota mena correspon als ajuntaments aranesos. El Conselh Generau ha de participar en els procediments relatius a la determinació de les noms de les vies interurbanes que transcorrin íntegrament per l’Aran.
 Article 12. Antroponímia
1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a utilitzar la forma normativament correcta en aranès de llurs noms i cognoms.
2. Les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correcta en aranès de llurs noms i cognoms en el Registre Civil, per la simple manifestació de la persona interessada, en els termes previstos per la legislació vigent.
 
Més informació a web de la Generalitat.

Back To Top