Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Diccionario del castellano del siglo XV en la Corona de Aragón (DiCCA-XV) (en línia)

Coordinat i realitzat pel Grup d’Història i Contacte de Llengües (GHCL) de la Facultat de Filologia de la UB. Aportacions a l’estudi del pas del castellà medieval al renaixentista. El grup està coordinat per la Dra. Coloma Lleal (UB).
 
A.   Estructura: S’analitzen totes les paraules del text, inclosos noms propis. Tanmateix, la informació d’una entrada del DiCCA-XV presenta característiques diferents segons es tracti d’unitats del vocabulari o de l’onomàstica.

B.   2. Les fitxes onomàstiques presenten les dades següents:
2.1. El lema. / 2.3. Si la paraula (o components en formes complexes) apareix en algun dels diccionaris de Nebrija, es reprodueix l’entrada corresponent. / 2.4. freqüència del terme i de les seves variants formals, així com distribució en els textos. / 2.5. informació de caràcter enciclopèdic. / 2.6. Finalment, exemples.

La base de dades del DiCCA-XV consta de tres taules interrelacionades que permeten realitzar cerques a partir de qualsevol dels seus camps. La interfície d’usuari permet fer consultes complexes segons diferents criteris:

a) gramaticals, b) lèxics i semàntics, c) etimològics, d) onomàstics: llistats de topònims de determinat àmbit geogràfic, o d’antropònims propis d’una zona o d’una població, o llistats de personatges mitològics o literaris…, d) textuals

La possibilitat d’entrecreuar aquests criteris permet obtenir una infinitat de resultats per a facilitar la tasca investigadora de filòlegs i historiadors i, en general, de tots aquells que s’interessen per una època i una àrea geogràfica fonamentals per a la configuració de l’espanyol modern.

Si voleu conèixer més aquest projecte o consultar la base de dades cliqueu aquí.

Back To Top