Skip to content
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona info@onomastica.cat

Convocatòria d’eleccions a la junta de la Societat d’Onomàstica

Convocatòria d’eleccions a la presidència de la junta directiva de la Societat d’Onomàstica
Segons l’acord de l’Assemblea General Extraordinària de 10 de juliol de 2009, en què es van aprovar els nous estatuts de la SdO, i registrats aquests pel Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior, es convoquen eleccions per als càrrecs de la junta directiva. D’acord amb l’art. 16 dels esmentats estatuts:
1.       Els candidats poden presentar la seva candidatura per escrit abans del 15 de març de 2010 a la Secretaria de la Societat.
2.       Tots els socis de la Societat tenen dret a presentar-se a les eleccions si compleixen les condicions establertes en aquesta convocatòria.
3.       Les candidatures poden ser individuals o estar formades per una llista amb un màxim de 16 socis, indicant almenys qui ocuparia el càrrec de president i secretari general.
4.       Les candidatures han de comptar amb un aval de deu socis.
5.       S’avisarà als candidats per escrit de l’admissió de la seva candidatura.
6.       Les eleccions seran el dia 16 d’abril de 2010.
Tots els socis tenen dret a vot. El vot a les eleccions de junta directiva és lliure i secret. Segons l’article 11 del Reglament de la SdO:
1.       Es podrà exercir aquets dret de forma presencial el dia establert per a aquest efecte a la seu social de la Societat d’Onomàstica o per correu.
2.       Els socis que ho desitgin podran votar per correu fins al dia 16 d’abril de 2010. S’enviaran les paperetes de vot juntament amb les candidatures, que també es podran descarregar del web de la Societat. Les paperetes s’hauran d’enviar a la seu social de la Societat (Diputació, 276, pral., 08009, Barcelona) dins un sobre tancat que s’introduirà dins d’un altre sobre amb la fotocòpia del DNI i on hi haurà de dir “Votacions per a la Junta Directiva”.
Calendari electoral
          Convocatòria d’eleccions: 17 de febrer de 2010
          Termini per a la presentació de candidatures: 15 de març
          Proclamació de candidats: 22 de març
          Termini per al vot per correu: 16 d’abril de 2010.
          Dia de les votacions: 16 d’abril de 2010  de 17 a 19 hores a la seu social d’Òmnium Cultural (Diputació, 276, Pral. 1, Barcelona).
 
 
EL PRESIDENT DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA

 
Article 16 dels estatuts de la SdO.
Els membres de la Societat que vulguin optar a qualsevol càrrec de la Junta Directiva hauran de presentar les seves candidatures acompanyades de l’aval de deu socis. La Junta fixarà el termini de presentacions, donarà als socis tota la informació sobre els candidats i convocarà els socis a participar en les eleccions.
Les candidatures poden ser lliures per a qualsevol càrrec o en llista tancada, que inclourà obligatòriament els noms dels candidats a President i a Secretari General. En aquest cas, s’entendrà que un vot per a la llista equival a un per a cada un dels seus components.
Els socis hauran de votar de forma presencial en Assemblea General Extraordinària convocada expressament per a aquestes eleccions o podran exercir el vot per correu.
Resultaran elegits automàticament per a cada càrrec els qui hagin tret més vots. Si algun càrrec no quedés cobert el decidirà la Junta formada entre els seus components mitjançant votació.
 
Article 11 del reglament intern de la SdO. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà mitjançant sufragi lliure i secret.
Els socis que desitgin votar per correu podran fer-ho d’acord amb les disposicions de la Junta Directiva. Se’ls enviarà una butlleta, que un cop complimentada hauran d’introduir en un sobre. Aquest, un cop clos, s’introduirà juntament amb una còpia del seu DNI en un sobre major, a l’exterior del qual s’indicarà “Votacions per a la Junta Directiva”, juntament amb el nom del votant i la seva signatura, i s’enviarà a la Secretaria de la Societat, de manera que hi sigui abans del dia de l’Assemblea de la votació general. Els sobres seran oberts en presència del Secretari General i dos testimonis.
 

 

Back To Top